Language of document :

Преюдициално запитване от Judecătoria Zărnești (Румъния), постъпило на 7 февруари 2019 г. — Asociaţia „Alianța pentru combaterea abuzurilor“/TM, UN, Asociaţia DMPA

(Дело C-88/19)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Judecătoria Zărnești

Страни в главното производство

Жалбоподател: Asociaţia „Alianța pentru combaterea abuzurilor“

Ответници: TM, UN, Asociaţia DMPA

Преюдициален въпроси

[...] Следва ли член 16 от Директива 92/43/ЕИО1 да се тълкува в смисъл, че изисква от държавите членки да предвидят дерогации от членове 12, 13, 14 и 15, букви а) и б) и за случаите, в които животните от застрашените видове напускат естественото си местообитание и се намират в непосредствена близост или изцяло извън него?

____________

1 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 1992 г., стр. 7; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 109).