Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Judecătoria Zărnești (Rumænien) den 7. februar 2019 – Asociaţia »Alianța pentru combaterea abuzurilor« mod TM, UN og Asociaţia DMPA

(Sag C-88/19)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Judecătoria Zărnești

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Asociaţia »Alianța pentru combaterea abuzurilor«

Sagsøgt: TM, UN og Asociaţia DMPA

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 16 i direktiv 92/43/EØF 1 fortolkes således, at den pålægger medlemsstaterne at fastsætte fravigelser fra artikel 12, 13, 14 og 15, litra a) og b), også for de tilfælde, hvor dyr tilhørende truede arter forlader deres naturlige levested og befinder sig i umiddelbar nærhed heraf eller fuldstændigt uden for det?

____________

1     Rådets direktiv 92/43/EØF af 21.5.1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT 1992 L 206, s. 7).