Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 7. februārī iesniedza Judecătoria Zărnești (Rumānija) – Asociaţia “Alianța pentru combaterea abuzurilor”/TM, UN, Asociaţia DMPA

(Lieta C-88/19)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Judecătoria Zărnești

Pamatlietas puses

Prasītāja: Asociaţia “Alianța pentru combaterea abuzurilor”

Atbildētāji: TM, UN, Asociaţia DMPA

Prejudiciālais jautājums

Vai Direktīvas 92/43/EEK 1 16. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tas liek dalībvalstīm paredzēt atkāpes no [šīs direktīvas] 12., 13. un 14. panta un 15. panta a) un b) punkta arī gadījumos, ja dzīvnieki, kas pieder pie apdraudētām sugām, atstāj dabisko dzīvotni un atrodas tās tiešā tuvumā vai pilnīgi ārpus tās?

____________

1 Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV 1992, L 206, 7. lpp.).