Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Judecătoria Zărnești (Rumunia) w dniu 7 lutego 2019 r. – Asociaţia „Alianța pentru combaterea abuzurilor” / TM, UN, Asociaţia DMPA

(Sprawa C-88/19)

Język postępowania: rumuński

Sąd odsyłający

Judecătoria Zărnești

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca zażalenie: Asociaţia „Alianța pentru combaterea abuzurilor”

Strona przeciwna: TM, UN, Asociaţia DMPA

Pytania prejudycjalne

Czy art. 16 dyrektywy 92/43/EWG1 należy interpretować w ten sposób, że wymaga on od państw członkowskich ustanowienia odstępstw od art. 12, 13, 14 i art. 15 lit. a) i b) również w przypadkach, gdy zwierzęta należące do zagrożonych gatunków opuszczają siedlisko przyrodnicze i znajdują się w jego bezpośrednim sąsiedztwie lub całkowicie poza nim?

____________

1 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. 1992, L 206, s. 7).