Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Judecătoria Zărnești (Rumunsko) 7. februára 2019 – Asociaţia „Alianța pentru combaterea abuzurilor“/TM, UN, Asociaţia DMPA

(vec C-88/19)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Judecătoria Zărnești

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovateľ: Asociaţia „Alianța pentru combaterea abuzurilor“

Odporcovia: TM, UN, Asociaţia DMPA

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 16 smernice 92/43/EHS1 vykladať v tom zmysle, že členským štátom ukladá povinnosť stanoviť výnimky z článkov 12, 13, 14 a 15 písm. a) a b) aj v prípadoch, keď živočíchy patriace medzi ohrozené druhy opustia svoj prirodzený biotop a nachádzajú sa v jeho bezprostrednej blízkosti alebo úplne mimo neho?

____________

1 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 1992, s. 7; Mim. vyd. 15/002, s. 102).