Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Judecătoria Zărnești (Romunija) 7. februarja 2019 – Asociaţia „Alianța pentru combaterea abuzurilor“/TM, UN, Asociaţia DMPA

(Zadeva C-88/19)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Judecătoria Zărnești

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Asociaţia „Alianța pentru combaterea abuzurilor“

Tožene stranke: TM, UN, Asociaţia DMPA

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 16 Direktive 92/43/EGS1 razlagati tako, da državam članicam nalaga, da določijo odstopanja od členov 12, 13, 14 ter 15(a) in (b) tudi v primerih, ko živali, ki pripadajo ogroženim vrstam, zapustijo svoj naravni habitat in se znajdejo v njegovi neposredni bližini ali povsem zunaj njega?

____________

1 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 102).