Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Judecătoria Zărnești (Rumänien) den 7 februari 2019 – Asociaţia ”Alianța pentru combaterea abuzurilor” mot TM, UN, Asociaţia DMPA

(Mål C-88/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Judecătoria Zărnești

Part(er) i det nationella målet

Klagande: Asociaţia ”Alianța pentru combaterea abuzurilor”

Motpart: TM, UN, Asociaţia DMPA

Tolkningsfrågan

Ska artikel 16 i direktiv 92/43/EEG1 tolkas så, att den ålägger medlemsstaterna att fastställa undantag från artiklarna 12–14 samt 15 a och b även i de fall då djur som tillhör hotade arter lämnar sin livsmiljö och befinner sig i dess omedelbara närhet eller helt utanför denna livsmiljö?

____________

1 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206 , 1992 s. 7; svensk specialutgåva, område 15, volym 11 s. 114)