Language of document :

Иск, предявен на 8 март 2019 г. — Европейска комисия/Република Финландия

(Дело C-217/19)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: C. Hermes, E. Ljung Rasmussen)

Ответник: Република Финландия

Искания на ищеца

да се приеме за установено, че издавайки периодично разрешения за пролетен лов на мъжки индивиди от вида обикновена гага (Somateria mollissima) в провинция Оланд от 2011 г. насам, Република Финландия не е изпълнила задълженията си по член 7, параграф 4 и по член 9, параграф l, буква в) от Директива 2009/147/ЕО1 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици;

да се осъди Република Финландия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

От 2011 г. нататък регионалното правителство на Оландските острови, които са автономна област във Финландия, ежегодно допуска „дерогация във връзка с пролетния лов“ на мъжки индивиди от вида обикновена гага с обща квота 2000—3800 птици за две-три седмици през май.Този период съвпада с периода на размножаване на обикновената гага.

Член 7, параграф 4 от Директива 2009/147/ЕО забранява лова през периода на размножаване.

Финландия твърди, че пролетният лов на обикновена гага на Оландските острови се обосновава с дерогиращата разпоредба, която се съдържа в член 9, параграф l, буква в) от Директива 2009/147/ЕО. Съгласно практиката на Съда съответната държава членка носи тежестта на доказване, че условията на тази разпоредба са изпълнени.

Според Комисията на първо място Финландия не е доказала, че дерогационният режим съставлява „разумно използване“ по смисъла на член 9, параграф l, буква в) от Директива 2009/147/ЕО. По-специално Финландия не е подкрепила с убедителни научни доказателства обстоятелството, че съществуват гаранции, че релевантната популация на вида обикновена гага се поддържа на задоволително ниво.

____________

1 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 2010 г., стр. 7).