Language of document :

Žaloba podaná dne 8. března 2019 – Evropská komise v. Finská republika

(Věc C-217/19)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: C. Hermes, E. Ljung Rasmussen, zmocněnci)

Žalovaná: Finská republika

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Finská republika tím, že od roku 2011 opakovaně udělila povolení k jarnímu lovu samců kajky mořské (Somateria mollissima) v regionu Ålandy, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 7 odst. 4 a čl. 9 odst. 1 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES1 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků;

uložil Finské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Od roku 2011 regionální vláda Ålandských ostrovů, které jsou autonomním regionem Finska, opakovaně každý rok povolovala „výjimku pro jarní lov“ samců kajky mořské v celkovém počtu 2000 až 3800 ptáků v průběhu dvou až tří týdnů v květnu. Toto období se překrývá s obdobím rozmnožování kajky mořské.

Lov během období rozmnožování zakazuje čl. 7 odst. 4 směrnice 2009/147/ES.

Finsko tvrdí, že jarní lov kajky mořské na Ålandských ostrovech je odůvodněn výjimkou upravenou v čl. 9 odst. 1 písm. c) směrnice 2009/147/ES. Podle judikatury Soudního dvora platí, že důkazní břemeno k prokázání toho, že jsou splněny podmínky tohoto ustanovení, nesou členské státy.

Komise má za to, že Finsko zaprvé neprokázalo, že by režim výjimky představoval „rozumné využívání“ ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. c) směrnice 2009/147/ES. Finsko zejména nepředložilo spolehlivé vědecké důkazy, které by doložily, že je zajištěno, že se relevantní populace kajky mořské udrží na uspokojivé úrovni.

Zadruhé, Finsko neprokázalo, že se povolený jarní lov týká využívání ptáků pouze v „malém množství“ podle čl. 9 odst. 1 písm. c) směrnice 2009/147/ES.

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. 2010, L 20, s. 7).