Language of document :

8. märtsil 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Soome Vabariik

(kohtuasi C-217/19)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Hermes, E. Ljung Rasmussen)

Kostja: Soome Vabariik

Hageja nõuded

sedastada, et kuna Soome Vabariik andis alates 2011. aastast Ahvenamaa maakonnas korduvalt loa hahkade (Somateria mollissima) isaslindude kevadiseks jahipidamiseks, on Soome Vabariik rikkunud kohustusi, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/147/EÜ1 loodusliku linnustiku kaitse kohta artikli 7 lõikest 4 ja artikli 9 lõike 1 punktist c;

mõista kohtukulud välja Soome Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Alates 2011. aastast on Soomes autonoomse piirkonna moodustava Ahvenamaa saarestiku kohalik omavalitsus igal aastal lubanud hahkade isaslindude „kevadise jahipidamise erandit“, mille jahikvoot on 2000–3800 lindu maikuu kahe-kolme nädala jooksul. See periood langeb kokku hahkade sigimisperioodiga.

Direktiivi 2009/147/EÜ artikli 7 lõige 4 keelab jahipidamise sigimisperioodil.

Soome väidab, et hahkade kevadine jahipidamine Ahvenamaa saarestikus on põhjendatud direktiivi 2009/147/EÜ artikli 9 lõike 1 punkti c sätestatud erandiga. Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleb selles sättes ette nähtud tingimustele vastavust tõendada liikmesriikidel.

Komisjon leiab, et esiteks ei ole Soome tõendanud, et erandkord kujutab endast „mõistlikku kasutamist“ direktiivi 2009/147/EÜ artikli 9 lõike 1 punkti c tähenduses. Eelkõige ei ole Soome esitanud piisavalt kindlaid teaduslikke tõendeid, et hahkade arvukuse säilimine tagatakse piisaval tasemel.

Teiseks ei ole Soome tõendanud, et lubatud kevadine jahipidamine puudutab vastavalt direktiivi 2009/147/EÜ artikli 9 lõike 1 punktile c lindude kasutamist vaid „vähesel arvul“.

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT 2010, L 20, lk 7).