Language of document :

2019. március 8-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Finnország

(C-217/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Hermes, E. Ljung Rasmussen, meghatalmazottak)

Alperes: Finn Köztársaság

Kereseti kérelmek

a Bíróság állapítsa meg, hogy a Finn Köztársaság, mivel 2011 óta ismétlődően engedélyt ad a hím pehelyrécék (Somateria mollissima) tavaszi vadászatára Åland tartományban, nem teljesítette a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 7. cikkének (4) bekezdéséből és 9. cikke (l) bekezdésének c) pontjából eredő kötelezettségeit;

a Bíróság a Finn Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az Åland-szigeteknek, Finnország autonóm régiójának regionális kormánya 2011 óta ismétlődően minden évben engedélyt adott a hím pehelyrécék „kivételes tavaszi vadászatára” május két-három hetében összesen 2000–3800 madár tekintetében. Ez az időszak egybeesik a pehelyréce szaporodási szakaszával.

A 2009/147/EK irányelv 7. cikkének (4) bekezdése tiltja a szaporodási szakaszban történő vadászatot.

Finnország azt állítja, hogy a pehelyréce tavaszi vadászatát az Åland-szigeteken igazolja a 2009/147/EK irányelv 9. cikke (1) bekezdésének (c) pontjában foglalt eltérést engedő rendelkezés. A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint a tagállamokat illeti a bizonyítási teher a tekintetben, hogy az e rendelkezésben foglalt feltételek teljesülnek.

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy Finnország először is nem bizonyította, hogy az eltérést engedő rendszer a 2009/147/EK irányelv 9. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében vett „észszerűen indokolható hasznosításnak” minősül. Finnország különösen nem támasztotta alá megfelelő tudományos bizonyítékokkal, hogy biztosított a pehelyréce érintett populációjának kielégítő szinten való fennmaradása.

Másodszor, Finnország nem bizonyította, hogy az engedélyezett tavaszi vadászat csak a 2009/147/EK irányelv 9. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében vett „kis számú” madarat érint.

____________

1 A vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2010, L 20, 7. o.)