Language of document :

Prasība, kas celta 2019. gada 8. martā – Eiropas Komisija/Somijas Republika

(Lieta C-217/19)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: C. Hermes, E. Ljung Rasmussen)

Atbildētāja: Somijas Republika

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka, kopš 2011. gada vairākkārt piešķirdama atļaujas lielo pūkpīļu (Somateria mollissima) tēviņu pavasara medībām Ālandes [Åland] provincē, Somijas Republika nav izpildījusi pienākumus, kas tai noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/147/EK 1 (2009. gada 30. novembris) par savvaļas putnu aizsardzību 7. panta 4. punktā un 9. panta l. punkta c) apakšpunktā;

piespriest Somijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kopš 2011. gada Ālandu [Åland] salu reģionālā valdība – autonoms Somijas apgabals – atkārtoti ik gadus atļāvusi lielo pūkpīļu tēviņu “pavasara medības saskaņā ar atkāpi” ar kopējo kvotu 2000 līdz 3800 putnu divu līdz triju nedēļu laikā maijā. Šis laikposms sakrīt ar lielo pūkpīļu vairošanās laiku.

Direktīvas 2009/147/EK 7. panta 4. punktā ir aizliegtas medības vairošanās laikā.

Somija apgalvo, ka lielo pūkpīļu pavasara medības Ālandu salās ir pamatotas ar atkāpi no Direktīvas 2009/147/EK 9. panta 1. punkta c) apakšpunkta. Saskaņā ar Tiesas judikatūru dalībvalstīm ir pienākums pierādīt, ka šīs tiesību normas nosacījumi ir ievēroti.

Komisija uzskata, ka Somija, pirmkārt, nav pierādījusi, ka atkāpes noteikumi būtu “saprātīg[a] izmanto[šana]” Direktīvas 2009/147/EK 9. panta 1. punkta c) apakšpunkta izpratnē. It īpaši, Somija nav ar pamatotiem zinātniskiem pierādījumiem pierādījusi, ka tā būtu nodrošinājusi, ka attiecīgā lielo pūkpīļu populācija tiek uzturēta pietiekamā skaitliskā līmenī.

Otrkārt, Somija nav pierādījusi, ka atļautās pavasara medības attiektos vienīgi uz putnu izmantošanu “nelielā skaitā” atbilstoši Direktīvas 2009/147/EK 9. panta 1. punkta c) apakšpunktam.

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/147/EK (2009. gada 30. novembris) par savvaļas putnu aizsardzību (OV 2010, L 20, 7. lpp.).