Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 8 marca 2019 r. – Komisja Europejska / Republika Finlandii

(Sprawa C-217/19)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Hermes, E. Ljung Rasmussen, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Finlandii

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie, że przyznając regularnie zezwolenia na wiosenne polowania na samce edredona zwyczajnego (Somateria mollissima) w prowincji Wysp Alandzkich od 2011 r., Republika Finlandii uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 7 ust. 4 i art. 9 ust. 1 lit. c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE1 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa;

obciążenie Republiki Finlandii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Od 2011 r. rząd regionalny Wysp Alandzkich, autonomicznego regionu Finlandii, co roku ponownie zatwierdza „odstępstwa dotyczące wiosennych polowań” na samce edredona zwyczajnego z całkowitym kontyngentem 2000-3800 ptaków w okresie od dwóch do trzech tygodni w maju. Okres ten pokrywa się z okresem reprodukcji edredona zwyczajnego.

Artykuł 7 ust.4 dyrektywy 2009/147/WE zakazuje polowań w okresie reprodukcji.

Finlandia twierdzi, że wiosenne polowanie na edredony zwyczajne na Wyspach Alandzkich jest uzasadnione odstępstwem przewidzianym w art. 9 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2009/147/WE. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału na państwach członkowskich spoczywa ciężar udowodnienia, że warunki określone w tym przepisie zostały spełnione.

Komisja uważa, że Finlandia, po pierwsze, nie wykazała, iż będący odstępstwem system stanowi „legalne wykorzystywanie” w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2009/147/WE. W szczególności Finlandia nie udowodniła w oparciu o rzetelne dowody naukowe, że zapewniono utrzymanie odnośnej populacji edredona zwyczajnego na zadowalającym poziomie.

Po drugie, Finlandia nie wykazała, że dozwolone wiosenne polowanie dotyczy jedynie wykorzystywania ptaków „w małych ilościach” zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2009/147/WE.

____________

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009  r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. 2010, L 20, s. 7)