Language of document :

Žaloba podaná 8. marca 2019 – Európska komisia/Fínska republika

(vec C-217/19)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: C. Hermes, E. Ljung Rasmussen, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Fínska republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Fínska republika si tým, že opakovane vydávala povolenia na jarný lov kajky morskej (somateria mollissima) v provincii Åland od roku 2011, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 7 ods. 4 a článku 9 ods. 1 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES1 z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva,

zaviazať Fínsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Od roku 2011 regionálna vláda Ålandských ostrovov, ktoré sú autonómnym regiónom vo Fínsku, opakovane každý rok povoľovala „jarnú výnimku na lov“ samcov kajky morskej s celkovou kvótou 2000 až 3800 vtákov počas dvoch až troch týždňov v máji. Toto obdobie sa zhoduje s obdobím rozmnožovania kajky morskej.

Článok 7 ods. 4 smernice 2009/147/ES zakazuje lov počas obdobia rozmnožovania.

Fínsko tvrdí, že jarný lov kajky morskej na Ålandských ostrovoch je odôvodnený výnimkou uvedenou v článku 9 ods. 1 písm. c) smernice 2009/147/ES. Podľa judikatúry Súdneho dvora znášajú členské štáty dôkazné bremeno na preukázanie, že podmienky takejto výnimky boli splnené.

Komisia tvrdí, že Fínsko po prvé nepreukázalo, že by režim výnimky predstavoval „rozumné využívanie“ v zmysle článku 9 ods. 1 písm. c) smernice 2009/147/ES. Fínsko najmä nepodložilo riadnymi vedeckými dôkazmi to, či je zabezpečené, že sa relevantná populácia kajky morskej zachová na uspokojujúcej úrovni.

Po druhé Fínsko nepreukázalo, že povolený jarný lov sa týka len využívania vtáctva „v malom rozsahu“ podľa článku 9 ods. 1 písm. c) smernice 2009/147/ES.

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 2010, s. 7)