Language of document :

Talan väckt den 8 mars 2019 – Europeiska kommissionen mot Republiken Finland

(Mål C-217/19)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Hermes och E. Ljung Rasmussen)

Svarande: Republiken Finland

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Finland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 7.4 och 9.1 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG1 av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar genom att lämna tillstånd för vårjakt på ejder av hankön (Somateria mollissima) på Åland, och

förplikta Republiken Finland att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sedan 2011 har regionala myndigheter på Åland, en självstyrande region i Finland, varje år lämnat tillstånd till ”vårjakt av undantagskaraktär” på ejder av hankön på totalt 2000 till 3800 fåglar under två veckor till tre veckor i maj. Tidsperioden sammanfaller med ejderns häckningsperiod.

Enligt artikel 7.4 i direktiv 2009/147/EG får jakt inte ske under häckningen.

Finland har hävdat att vårjakten på ejder på Åland har stöd i undantagsbestämmelsen i artikel 9.1 c i direktiv 2009/147/EG. Enligt domstolens praxis har medlemsstaterna bevisbördan för att villkoren i denna bestämmelse är uppfyllda.

Kommissionen har hävdat att Finland inte har visat att undantagsjakten utgör ett ”förnuftigt utnyttjande” i den mening som avses i artikel 9.1 c i direktiv 2009/147/EG. Finland har inte med stöd av säkerställda vetenskapliga uppgifter kunnat visa att beståndet av ejder även efter jakten upprättshålls på en tillfredställande nivå.

Finland har vidare inte visat att den ifrågavarande jakten endast avser användande av vissa fåglar ”i litet antal” i den mening som avses i artikel 9. 1 c i direktiv 2009/147/EG.

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 2009, s. 7)