Language of document :

Определение на Съда (седми състав) от 15 януари 2019 г. (преюдициално запитване от Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Унгария) – Farmland Kft./Földművelésügyi Miniszter

(Дело C-489/18)1

(Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда — Земеделие — Схеми за директно подпомагане — Схема на единно плащане — Заявление за единно плащане на площ — Критерии — Законен ползвател на земеделската земя)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Страни в главното производство

Жалбоподател: Farmland Kft.

Ответник: Földművelésügyi Miniszter

Диспозитив

Преюдициалното запитване, отправено от Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Административен и трудов съд, район Будапеща, Унгария) с акт от 17 юли 2018 г., е явно недопустимо.

____________

1 ОВ C 381, 22.10.2018 г.