Language of document :

Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 15. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – Farmland Kft./Földművelésügyi Miniszter

(vec C-489/18)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Poľnohospodárstvo – Režim priamej podpory – Režim jednotných platieb – Žiadosť o jednotné platby na plochu – Kritéria – Oprávnený užívateľ poľnohospodárskej pôdy)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci konania

Žalobkyňa: Farmland Kft.

Žalovaný: Földművelésügyi Miniszter

Výrok

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Súd pre správne a pracovnoprávne záležitosti Budapešť-okolie, Maďarsko) rozhodnutím zo 17. júla 2018, je zjavne neprípustný.

____________

1 Ú. v. EÚ C 381, 22.10.2018.