Language of document :

Жалба, подадена на 30 ноември 2018 г. от Harry Shindler и др. срещу определението, постановено от Общия съд (девети разширен състав) на 26 ноември 2018 г. по дело T-458/17, Shindler и др./Съвет

(Дело C-755/18 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Harry Shindler и др. (представител: J. Fouchet, адвокат)

Друга страна в производството: Съвет на Европейския съюз

С определение от 19 март 2019 г. Съдът (четвърти състав) отхвърли жалбата.

____________