Language of document :

Преюдициално запитване от Court of Appeal (Обединеното кралство), постъпило на 18 март 2019 г. — United Biscuits (Pensions Trustees) Limited и United Biscuits Pension Investments Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Дело C-235/19)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Court of Appeal

Страни в главното производство

Жалбоподатели: United Biscuits (Pensions Trustees) Limited и United Biscuits Pension Investments Limited

Ответник: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Преюдициален въпрос

Представляват ли доставките на услуги по управление на пенсионен фонд — като предоставяните на доверениците от лица, които а) са застрахователи и/или б) не са застрахователи — „застрахователни сделки“ по смисъла на член 135, параграф 1,  буква а) от Директива [2006/112/ЕО]1 за ДДС (по-рано член 13, част Б, буква а) от Шеста директива [77/388/ЕИО])?

____________

1 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).