Language of document :

A Court of Appeal (Egyesült Királyság) által 2019. március 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(C-235/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Court of Appeal

Az alapeljárás felei

Felperesek: United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited

Alperes: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A a) biztosítók és/vagy b) biztosítónak nem minősülő társaságok által a vagyonkezelőknek nyújtott alapkezelési tevékenységekhez hasonló alapkezelési tevékenységek nyújtása a héairányelv1 135. cikke (1) bekezdésének a) pontja (korábban a hatodik irányelv 13. cikke B. részének a) pontja) értelmében vett „biztosítási ügyletnek” minősül-e?

____________

1 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.; helyesbítések: HL 2007. L 335., 60. o.; HL 2015. L 323., 31. o.).