Language of document :

2019 m. kovo 18 d. Court of Appeal (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Byla C-235/19)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Court of Appeal

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited

Atsakovai apeliaciniame procese: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Prejudicinis klausimas

Ar tokių PFV paslaugų, kurias patikėtiniams teikia: a) draudikai ir (arba) b) bendrovės, kurios nėra draudikai, teikimas yra „draudimo sandoriai“, kaip tai suprantama pagal PVM direktyvos1 135 straipsnio 1 dalies a punktą (anksčiau – Šeštosios direktyvos 13 straipsnio B dalies a punktas)?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).