Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (Förenade kungariket) den 18 mars 2019 – United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited mot Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Mål C-235/19)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Court of Appeal

Parter i det nationella målet

Klagande: United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited

Motpart: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Tolkningsfråga

Är tillhandahållanden av sådana förvaltningstjänster som tillhandahålls till förvaltarna av (a) försäkringsgivare och/eller (b) icke-försäkringsgivare att anse som försäkringstransaktioner i den mening som avses i artikel 135.1 a i mervärdesskattedirektivet1 (tidigare artikel 13B a i sjätte direktivet)?

____________

1 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s. 1).