Language of document :

Определение на председателя на Съда от 8 февруари 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Landgericht Berlin - Германия) — Sundair GmbH/WV, XU, YT, ZS

(Дело C-660/18)1

Език на производството: немски

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 OВ C 25, 21.1.2019 г.