Language of document :

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 8 lutego 2019 (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Berlin - Niemcy) – Sundair GmbH / WV, XU, YT, ZS

(Sprawa C-660/18)1

Język postępowania: niemiecki

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 Dz.U. C 25 z 21.1.2019.