Language of document :

Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 18. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Holandsko) – Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV/Autoriteit Consument en Markt, za účasti: Gas Transport Services BV

(vec C-399/18)1

Jazyk konania: holandčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 294, 20.8.2018.