Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Aachen (Německo) dne 12. února 2019 – Marvin M. v. Kreis Heinsberg

(Věc C-112/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Aachen

Účastníci původního řízení

Žalobce: Marvin M.

Žalovaný: Kreis Heinsberg

Předběžné otázky

Musí být čl. 2 odst. 1 směrnice 2006/126/ES1 vykládán v tom smyslu, že řidičský průkaz, včetně řidičských oprávnění v něm uvedených, musejí členské státy striktně uznávat i tehdy, pokud vydání tohoto dokladu spočívá ve výměně řidičského průkazu podle čl. 11 odst. 1 směrnice 2006/126/ES?

V případě kladné odpovědi na první otázku: Může členský stát odmítnout uznání vyměněného řidičského průkazu podle čl. 11 odst. 4 druhého pododstavce směrnice 2006/126/ES, pokud k výměně došlo prostřednictvím státu vydání v době, ve které členský stát, který udělil hmotněprávní řidičské oprávnění, toto oprávnění již odňal?

Bude-li druhá otázka zodpovězena záporně a povinnost uznání existuje: Může členský stát odmítnout uznat vyměněný řidičský průkaz v každém případě tehdy, pokud členský stát, v jehož jurisdikci vyvstane otázka uznání řidičského průkazu, může na základě „nesporných informací“ zjistit, že hmotněprávní řidičské oprávnění již v době výměny řidičského průkazu neexistovalo?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (přepracované znění) (Úř. věst.,2006, L 403, s. 18).