Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Aachen (Tyskland) den 12. februar 2019 – Marvin M. mod Kreis Heinsberg

(Sag C-112/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgericht Aachen

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Marvin M.

Sagsøgt: Kreis Heinsberg

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 2, stk. 1, i direktiv 2006/126/EF 1 fortolkes således, at et kørekort, inklusive den deri dokumenterede førerret, også strengt skal anerkendes af medlemsstaterne, når udstedelsen af dette dokument beror på en ombytning af et kørekort som omhandlet i artikel 11, stk. 1, i direktiv 2006/126/EF?

Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende: Kan en medlemsstat afvise at anerkende det ombyttede kørekort i henhold til artikel 11, stk. 4, andet afsnit, i direktiv 2006/126/EF, når ombytningen i den udstedende medlemsstat er sket på et tidspunkt, hvor den medlemsstat, hvorfra den materielle førerret stammer, allerede havde inddraget denne?

Såfremt det andet spørgsmål besvares benægtende, og der foreligger anerkendelsespligt: Må en medlemsstat under alle omstændigheder afvise at anerkende det ombyttede kørekort, når den medlemsstat, på hvis område spørgsmålet om anerkendelse af kørekortet opstår, på grundlag af »uanfægtelige oplysninger« kan konstatere, at den materielle førerret ikke længere bestod på det tidspunkt, hvor kørekortet blev ombyttet?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20.12.2006 om kørekort (omarbejdning) (EUT 2006, L 403, s. 18).