Language of document :

A Verwaltungsgericht Aachen (Németország) által 2019. február 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Marvin M. kontra Kreis Heinsberg

(C-112/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Aachen

Az alapeljárás felei

Felperes: Marvin M.

Alperes: Kreis Heinsberg

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Úgy kell-e értelmezni a 2006/126/EK irányelv1 2. cikkének (1) bekezdését, hogy valamely vezetői okmányt, mégpedig az azzal igazolt járművezetési jogosultságokkal együtt, akkor is kötelezően el kell ismerniük a tagállamoknak, ha ezen okmány kiállítása egy vezetői okmánynak a 2006/126/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdése szerinti cseréjén alapul?

2)    Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Megtagadhatja-e valamely tagállam a 2006/126/EK irányelv 11. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján a lecserélt vezetői okmány elismerését, ha a cserét olyan időpontban hajtotta végre a kiállító tagállam, amelyben az a tagállam, amelytől az anyagi jogi járművezetési jogosultság származik, már visszavonta ezt?

3)    A második kérdésre adandó nemleges válasz és elismerési kötelezettség fennállása esetén: Mindenesetre megtagadhatja-e valamely tagállam a lecserélt vezetői okmány elismerését akkor, ha az a tagállam, amelynek joghatósága körében a vezetői okmány elismerésének kérdése felmerül, „vitathatatlan információk” alapján meg tudja állapítani, hogy az anyagi jogi járművezetési jogosultság már nem állt fenn a vezetői okmány cseréjének időpontjában?

____________

1 A vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20‑i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozott szöveg) (HL 2006. L 403., 18. o.).