Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 12. februārī iesniedza Verwaltungsgericht Aachen (Vācija) – Marvin M./Kreis Heinsberg

(Lieta C-112/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Aachen

Pamatlietas puses

Prasītājs: Marvin M.

Atbildētājs: Kreis Heinsberg

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 2006/126/EK 1 2. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka vadītāja apliecība, tostarp, ieskaitot tajā norādītās tiesības vadīt transportlīdzekļus, dalībvalstīm ir strikti jāatzīst arī tad, ja attiecīgā dokumenta izsniegšana ir balstīta uz vadītāja apliecības apmaiņu atbilstoši Direktīvas 2006/126/EK 11. panta 1. punktam?

Ja uz pirmo jautājumu ir jāatbild apstiprinoši, vai dalībvalsts var atteikties atzīt apmainīto vadītāja apliecību atbilstoši Direktīvas 2006/126/EK 11. panta 4. punkta otrajai daļai, ja izdevējvalsts dokumenta apmaiņu ir veikusi brīdī, kad dalībvalsts, kura ir piešķīrusi tiesības vadīt transportlīdzekļus, šīs tiesības jau bija atņēmusi?

Ja uz otro jautājumu ir jāatbild noliedzoši un apmainītais dokuments ir jāatzīst, vai dalībvalsts var atteikties atzīt apmainīto vadītāja apliecību katrā ziņā tad, ja dalībvalsts, kuras teritorijā rodas jautājums par vadītāja apliecības atzīšanu, balstoties uz “neapstrīdamu informāciju”, var konstatēt, ka brīdī, kad vadītāja apliecība tika apmainīta, vairs neeksistēja piešķirtās tiesības vadīt transportlīdzekļus?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/126/EK ( 2006. gada 20. decembris ) par vadītāju apliecībām (Pārstrādāta versija), OV 2006, L 403, 18. lpp.