Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Aachen (Niemcy) w dniu 12 lutego 2019 r. – Marvin M. / Kreis Heinsberg

(Sprawa C-112/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Verwaltungsgericht Aachen

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Marvin M.

Strona pozwana: Kreis Heinsberg

Pytania prejudycjalne

Czy art. 2 ust. 1 dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy1 należy interpretować w ten sposób, że dokument prawa jazdy, wraz z udokumentowanym w nim uprawnieniu do kierowania pojazdami, bezwzględnie podlega uznaniu przez państwa członkowskie także wtedy, gdy wydanie takiego dokumentu opiera się na wymianie dokumentu prawa jazdy, o której mowa w art. 11 ust. 1 dyrektywy 2006/126/WE?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze: czy państwo członkowskie może odmówić uznania wymienionego dokumentu prawa jazdy zgodnie z art. 11 ust. 4 akapit drugi dyrektywy 2006/126/WE, jeżeli wymiana przez państwo wystawiające nastąpiła w czasie, gdy państwo członkowskie, od którego pochodzi materialne uprawnienie do prowadzenia pojazdów, uprawnienie to już odebrało?

W przypadku przeczącej odpowiedzi na pytanie pierwsze i istnienia obowiązku uznania: czy państwo członkowskie może odmówić uznania wymienionego dokumentu prawa jazdy w każdym wypadku wtedy, gdy państwo członkowskie, w obszarze jurysdykcji którego ujawniło się zagadnienie uznania dokumentu prawa jazdy, może ustalić na podstawie „niepodważalnych informacji”, że w czasie wymiany prawa jazdy nie istniało już materialne uprawnienie do kierowania pojazdami?

____________

1 Dz.U. 2006, L 403, s. 18.