Language of document :

Определение на Съда (първи състав) от 12 февруари 2019 г. (преюдициално запитване от Специализиран наказателен съд — България) — наказателно производство срещу RH

(Дело C-8/19 PPU)1

(Преюдициално запитване — Спешно преюдициално производство — Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Директива (ЕС) 2016/343 — Член 4 — Публично позоваване на вината — Решение за задържане под стража — Правни средства за защита — Производство за проверка на законосъобразността на това решение — Зачитане на презумпцията за невиновност — Член 267 ДФЕС — Член 47, втора алинея от Хартата на основните права на Европейския съюз — Право на разглеждане в разумен срок — Национална правна уредба, която ограничава правото на националните юрисдикции да сезират Съда с преюдициално запитване или ги задължава да се произнесат, без да изчакат отговора на това запитване — Дисциплинарни наказания при неспазване на тази правна уредба)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Специализиран наказателен съд

Страна в главното наказателно производство

RH

Диспозитив

Член 267 ДФЕС и член 47, втора алинея от Хартата на основните права на Европейския съюз трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба, от чието тълкуване в съдебната практика следва, че националната юрисдикция е длъжна да се произнесе по законността на решение за задържане под стража, без да има възможност да отправи преюдициално запитване до Съда или да изчака неговия отговор.

Членове 4 и 6 от Директива (EС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство във връзка със съображение 16 от същата директива трябва да се тълкуват в смисъл, че изискванията, произтичащи от презумпцията за невиновност, не са пречка, когато компетентната юрисдикция разглежда обосновано предположение, че заподозреният или обвиняемият е извършил твърдяното престъпление, за да се произнесе по законността на решение за задържане под стража, тази юрисдикция да извърши претегляне на представените пред нея елементи на уличаващи и оневиняващи доказателства и да мотивира решението си, като не само посочи приетите елементи на доказателства, но и се произнесе по възраженията на защитата, при условие че това решение не представя задържаното лице като виновно.

____________

1 ОВ C 93, 11.3.2019 г.