Language of document :

Usnesení Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 12. února 2019 – (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Spetsializiran nakazatelen sad - Bulharsko) – trestní řízení proti RH

(Věc C-8/19 PPU)1

„Řízení o předběžné otázce – Naléhavé řízení o předběžné otázce – Justiční spolupráce v trestních věcech – Směrnice (EU) 2016/343 – Článek 4 – Označování na veřejnosti za vinného – Rozhodnutí o vyšetřovací vazbě – Opravné prostředky – Řízení o přezkumu zákonnosti tohoto rozhodnutí – Dodržování presumpce neviny – Článek 267 SFEU – Článek 47 druhý pododstavec Listiny základních práv Evropské unie – Právo být vyslechnut v přiměřené lhůtě – Vnitrostátní právní úprava omezující možnost vnitrostátních soudů předložit Soudnímu dvoru žádost o rozhodnutí o předběžné otázce nebo zavazující tyto soudy rozhodnout, aniž by vyčkaly na odpověď na tuto otázku – Disciplinární sankce v případě nedodržování této právní úpravy“

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Spetsializiran nakazatelen sad

Účastník původního trestního řízení

RH

Výrok

Článek 267 SFEU a čl. 47 druhý pododstavec Listiny základních práv Evropské unie musí být vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, jak je vykládána judikaturou, která vede k tomu, že vnitrostátní soud je povinen rozhodnout o zákonnosti rozhodnutí o vazbě, aniž by měl možnost podat žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Soudnímu dvoru nebo vyčkat na odpověď Soudního dvora.

Články 4 a 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a práva být přítomen při trestním řízení před soudem, ve spojení s bodem 16 odůvodnění této směrnice musí být vykládány v tom smyslu, že požadavky vyplývající z presumpce neviny nebrání tomu, aby v případě, že příslušný soud přezkoumává – pro účely rozhodnutí o zákonnosti rozhodnutí o vazbě – důvodné podezření, že podezřelá nebo obviněná osoba spáchala vytýkaný trestný čin, zvážil důkazy v její neprospěch i v její prospěch, které mu byly předloženy, a aby tento soud odůvodnil své rozhodnutí nejenom tím, že uvede skutečnosti, o něž se opřel, ale i tím, že rozhodne o námitkách obhájce dotyčné osoby, pokud takové rozhodnutí neoznačuje obviněnou osobu za vinnou.

____________

1 Úř. věst. C 93, 11.3.2019.