Language of document :

Tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 12. februāra rīkojums (Spetsializiran nakazatelen sad – (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocess pret RH

(Lieta C-8/19 PPU) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Steidzamības prejudiciālā nolēmuma tiesvedība – Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās – Direktīva (ES) 2016/343 – 4. pants – Publiskas norādes par vainu – Lēmums par apcietinājuma piemērošanu – Tiesību aizsardzības līdzekļi – Šī lēmuma tiesiskuma pārbaude – Nevainīguma prezumpcijas ievērošana – LESD 267. pants – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. panta otrā daļa – Tiesības uz lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā – Valsts tiesiskais regulējums, kurā ir ierobežota valsts tiesu iespēja vērsties Tiesā ar lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu vai kurā tām ir paredzēts pienākums pieņemt nolēmumu, nesagaidot atbildi uz šo lūgumu – Šī tiesiskā regulējuma neievērošanas gadījumā piemērojamie disciplinārsodi)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Spetsializiran nakazatelen sad

Lietas dalībnieks kriminālprocesā pamatlietā

RH

Rezolutīvā daļa

LESD 267. pants un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. panta otrā daļa ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, kā tas ir interpretēts judikatūrā, kura sekas ir valsts tiesas pienākums lemt par lēmuma par apcietinājuma piemērošanu tiesiskumu, nepastāvot iespējai iesniegt lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu Tiesā vai nesagaidot tās sniegto atbildi.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/343 (2016. gada 9. marts) par to, lai nostiprinātu konkrētus nevainīguma prezumpcijas aspektus un tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā, 4. un 6. pants, lasot tos kopā ar šīs direktīvas 16. apsvērumu, ir jāinterpretē tādējādi, ka no nevainīguma prezumpcijas izrietošās prasības neliedz to, ka, kompetentajai tiesai izvērtējot pamatotas aizdomas, ka aizdomās turētais vai apsūdzētais ir izdarījis inkriminēto noziedzīgo nodarījumu, nolūkā lemt par lēmuma par apcietinājuma piemērošanu tiesiskumu šī tiesa izsver tai iesniegtos apsūdzošos un attaisnojošos pierādījumu elementus un pamato savu lēmumu, ne tikai norādot izmantotos elementus, bet arī lemjot par attiecīgās personas pārstāvja izvirzītajiem iebildumiem, ar nosacījumu, ka ar šo lēmumu apcietinājumā esošā persona netiek atzīta par vainīgu.

____________

1     OV C 93, 11.3.2019.