Language of document :

Uznesenie Súdneho dvora (prvá komora) z 12. februára 2019 – (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Specializiran nakazatelen săd – Bulharsko) – trestné konanie proti RH

(vec C-8/19 PPU)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Naliehavé prejudiciálne konanie – Justičná spolupráca v trestných veciach – Smernica (EÚ) 2016/343 – Článok 4 – Verejné vyhlásenia o vine – Rozhodnutie o vyšetrovacej väzbe – Opravné prostriedky – Konanie o preskúmaní zákonnosti tohto rozhodnutia – Dodržovanie prezumpcie neviny – Článok 267 ZFEÚ – Článok 47 druhý odsek Charty základných práv Európskej únie – Právo byť vypočutý v primeranej lehote – Vnútroštátna právna úprava, ktorá obmedzuje možnosť vnútroštátnych súdov predložiť Súdnemu dvoru návrh na začatie prejudiciálneho konania alebo od nich vyžaduje, aby rozhodli bez vyčkania na odpoveď na túto prejudiciálnu otázku – Disciplinárne sankcie v prípade nedodržania tejto právnej úpravy)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Specializiran nakazatelen săd

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

RH

Výrok

Článok 267 ZFEÚ a článok 47 druhý odsek Charty základných práv Európskej únie sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, ako ju vykladá judikatúra, v dôsledku ktorej má vnútroštátny súd povinnosť rozhodnúť o zákonnosti rozhodnutia o vyšetrovacej väzbe bez toho, aby mal možnosť podať návrh na začatie prejudiciálneho konania na Súdny dvor alebo vyčkať na odpoveď Súdneho dvora.

Články 4 a 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/343 z 9. marca 2016 o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní, v spojení s odôvodnením 16 tejto smernice, sa majú vykladať v tom zmysle, že požiadavky vyplývajúce z prezumpcie neviny nebránia tomu, aby v prípade, že príslušný súd preskúmava – na účely rozhodnutia o zákonnosti rozhodnutia o vyšetrovacej väzbe – dôvodné podozrenie, že podozrivá alebo obvinená osoba spáchala vytýkaný trestný čin, tento súd po prvé zvážil usvedčujúce aj oslobodzujúce dôkazy, ktoré mu boli predložené, a po druhé odôvodnil svoje rozhodnutie nielen tým, že uvedie skutočnosti, z ktorých vychádzal, ale tiež tým, že sa vyjadrí k námietkam obhajoby dotknutej osoby, a to pod podmienkou, že takéto rozhodnutie neoznačuje obvinenú osobu za vinnú.

____________

1 Ú. v. EÚ C 93, 11.3.2019.