Language of document :

Sklep Sodišča (prvi senat) z dne 12. februarja 2019 – (predlog za sprejetje predhodne odločbe Spetsializiran nakazatelen sad – Bolgarija) – kazenski postopek zoper RH

(Zadeva C-8/19 PPU)1

(Predhodno odločanje – Nujni postopek predhodnega odločanja – Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Direktiva (EU) 2016/343 – Člen 4 – Javno označevanje osumljenih ali obdolženih oseb za krive – Sklep o odreditvi pripora – Pravna sredstva – Postopek nadzora zakonitosti tega sklepa – Spoštovanje domneve nedolžnosti – Člen 267 PDEU – Člen 47, drugi odstavek, Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Pravica, da se o zadevi odloči v razumnem roku – Nacionalna ureditev, s katero je nacionalnim sodiščem omejena možnost, da pri Sodišču vložijo predlog za sprejetje predhodne odločbe, ali jim je naloženo, naj odločijo, ne da bi počakala na odgovor na ta predlog – Disciplinske sankcije v primeru nespoštovanja te ureditve)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Spetsializiran nakazatelen sad

Stranka v postopku v glavni stvari

RH

Izrek

Člen 267 PDEU in člen 47, drugi odstavek, Listine Evropske unije o temeljnih pravicah je treba razlagati tako, da nasprotujeta nacionalni ureditvi, kakor je razložena v sodni praksi, ki ima za posledico, da se je nacionalno sodišče dolžno izreči o zakonitosti sklepa o odreditvi pripora, ne da bi imelo možnost, da vloži predlog za sprejetje predhodne odločbe pri Sodišču ali da počaka na njegov odgovor.

Člena 4 in 6 Direktive (EU) 2016/343 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o krepitvi nekaterih vidikov domneve nedolžnosti in krepitvi pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku v povezavi z uvodno izjavo 16 te direktive je treba razlagati tako, da zahteve, ki izhajajo iz domneve nedolžnosti, ne nasprotujejo temu, da pristojno sodišče pri preizkusu, ali je podan utemeljen sum, da je osumljena ali obdolžena oseba storila očitano kaznivo dejanje, da bi lahko odločilo o zakonitosti sklepa o odreditvi pripora, tehta obremenilne in razbremenilne dokaze, ki so mu predloženi, in svojo odločbo obrazloži tako, da se poleg navedbe dokazov, ki jih je upoštevalo, tudi izreče o ugovorih zagovornika zadevne osebe, če s to odločbo priprta oseba ni označena za krivo.

____________

1 UL C 93, 11.3.2019.