Language of document :

Domstolens beslut (första avdelningen) av den 12 februari 2019 (begäran om förhandsavgörande av Spetsializiran nakazatelen sad - Bulgarien) – brottmål mot RH

(Mål C-8/19 PPU)1

(Begäran om förhandsavgörande – Förfarande för brådskande mål om förhandsavgörande – Straffrättsligt samarbete – Direktiv (EU) 2016/343 – Artikel 4 – Offentliga uttalanden om skuld – Beslut om häktning – Rättsmedel – Förfarande för kontroll av om detta beslut är lagenligt – Iakttagande av oskuldspresumtionen – Artikel 267 FEUF – Artikel 47 andra stycket i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Rätten att inom skälig tid få sin sak prövad – Nationella bestämmelser som begränsar de nationella domstolarnas möjlighet att begära förhandsavgörande från EU-domstolen eller som kräver att de dömer utan att invänta svaret på denna begäran – Disciplinära påföljder för det fall dessa bestämmelser inte följs)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Spetsializiran nakazatelen sad

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

RH

Avgörande

Artikel 267 FEUF och artikel 47 andra stycket i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ska tolkas så, att de utgör hinder för en nationell lagstiftning, såsom den tolkats i rättspraxis, vilken innebär att den nationella domstolen är skyldig att pröva lagenligheten av ett beslut om häktning utan att den har möjlighet att begära förhandsavgörande från EU-domstolen eller att invänta EU-domstolens svar.

Artiklarna 4 och 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/343 av den 9 mars 2016 om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden, jämförda med skäl 16 i direktivet, ska tolkas så, att de krav som följer av oskuldspresumtionen inte hindrar att den behöriga domstolen, när den prövar huruvida det finns skälig misstanke om att den misstänkte eller den tilltalade har begått brottet i fråga, i syfte att uttala sig om lagenligheten av ett beslut om häktning, gör en avvägning mellan ingiven bevisning som talar till denna persons fördel och ingiven bevisning som talar till personens nackdel samt att den motiverar sitt beslut inte bara genom att ange vilken bevisning som lagts till grund för beslutet, utan även genom att uttala sig om de invändningar som framförts av personens försvarare, förutsatt att den häktade inte framställs som skyldig i detta beslut.

____________

1 EUT C 93, 11.3.2019.