Language of document :

Определение на председателя на Съда от 11 февруари 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Tribunal Supremo — Испания) — ZW/Deutsche Lufthansa AG

(Дело C-498/18)1

Език на производството: испански

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 OВ C 399, 5.11.2018 г.