Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht (Германия), постъпило на 11 февруари 2019  г. — Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland

(Дело C-102/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesverwaltungsgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG

Ответник: Bundesrepublik Deutschland

Преюдициални въпроси

Съдържа ли член 69 от Директива 2001/83/ЕО1 изчерпателни предписания по отношение на допустимото съдържание на листовката с упътвания в опаковката на посочените в член 14, параграф 1 лекарствени продукти или може да бъде включена и друга информация по смисъла на член 62 от Директива 2001/83/ЕО?

Могат ли данните за дозирането на посочените в член 14, параграф 1 от Директива 2001/83/ЕО лекарствени продукти да представляват информация, която е полезна за пациента по смисъла на член 62 от Директива 2001/83/ЕО?

____________

1 Директива на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 година за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 2001 г., стр. 67; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 33, стр. 3), изменена с Директива 2012/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. (ОВ L 299, 2012 г., стр. 1).