Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 11. februára 2019 – Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland

(vec C-102/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG

Odporkyňa: Bundesrepublik Deutschland

Prejudiciálne otázky

Obsahuje článok 69 smernice 2001/83/ES1 taxatívne vymenované údaje týkajúce sa prípustného obsahu príbalového letáku liekov uvedených v článku 14 ods. 1 alebo tam môžu byť uvedené ďalšie informácie v zmysle článku 62 smernice 2001/83/ES?

Môžu byť údaje o dávkovaní pre lieky uvedené v článku 14 ods. 1 smernice 2001/83/ES informáciami, ktoré sú pre pacienta užitočné v zmysle článku 62 smernice 2001/83/ES?

____________

1 Smernica 2001/83/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 2001, s. 67; Mim. vyd. 13/027, s. 69), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/26/EÚ z 25. októbra 2012, Ú. v. EÚ L 299, 2012, s. 1.