Language of document :

Преюдициално запитване от First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Обединеното кралство), постъпило на 26 февруари 2019 г. — Pfizer Consumer Healthcare Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Дело C-182/19)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Pfizer Consumer Healthcare Ltd

Ответник: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Преюдициален въпрос

Невалиден ли е Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/11401 на Комисията от 8 юли 2016 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура, доколкото класира в код 3824 от КН, и по-конкретно в код 3824 90 96, продукти, които:

i.    се състоят от подобен на бинт материал, който съдържа „топлинни клетки“, включително химични вещества,

ii.    действат подобно на синапизъм, но носят и допълнителни ползи,

iii.    чрез екзотермична химична реакция облекчават болката, намаляват сковаността и допринасят за оздравяването на тъканта (както е потвърдено в множество клинични изследвания),

iv.    са пригодени за продажба на дребно и

v.    са представени и търгувани изрично за медицински цели и с действието, описано в подточка iii) по-горе,

въз основа на факта, че химичните вещества са материалът или компонентът, придаващ на продуктите техния основен характер, а не в позиция 3005 (въз основа на текста на съответните позиции, раздели или забележки към глави и на поясненията към Общо правило за тълкуване 1, като се има предвид, че прилагането на Общо правило за тълкуване 3(a) изисква класиране в съответствие с най-специфичното описание, или по друг начин)?

____________

1 ОВ L 189, 2016 г., стр. 1.