Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 26. februārī iesniedza First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Apvienotā Karaliste) – Pfizer Consumer Healthcare Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Lieta C-182/19)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Pamatlietas puses

Prasītāja: Pfizer Consumer Healthcare Ltd

Atbildētājs: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Prejudiciālais jautājums

Vai Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 2016/1140 1 (2016. gada 8. jūlijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā nav spēkā tiktāl, ciktāl tajā ar KN kodu 3824, konkrēti 3824 90 96, tiek klasificēti produkti, kuri :

i.    sastāv no pārsējam līdzīga materiāla, kas satur “siltumšūnas”, ieskaitot ķīmiskās vielas,

ii.    darbojas līdzīgā veidā kā sautējošas kompreses, tomēr nodrošinot papildu priekšrocības,

iii.    caur eksotermisku ķīmisku reakciju atbrīvo no sāpēm, samazina stīvumu un veicina audu atjaunošanos (kā pārbaudīts vairākos klīniskos izmeklējumos),

iv.    tiek safasēti vai iepakoti pārdošanai mazumtirdzniecībā, un

v.    tiek skaidri piedāvāti un tirgoti medicīniskiem mērķiem un kā tādi, kas nodrošina iepriekš (iii) iedaļā minēto iedarbību,

pamatojoties uz ķīmiskām vielām, kas ir materiāls vai sastāvdaļa, kas tiem piešķir pamatīpašību, un nevis pozīcijā 3005 (pamatojoties uz attiecīgo pozīciju redakciju, sadaļu un nodaļu piezīmēm un paskaidrojošām piezīmēm pie 1. Vispārīgā interpretācijas noteikuma, 3. a) Vispārīgā interpretācijas noteikuma darbības, paredzot klasifikāciju saskaņā ar konkrētāko preces aprakstu vai savādāk)?

____________

1 OV 2016, L 189, 1. lpp.