Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Verenigd Koninkrijk) op 26 februari 2019 – Pfizer Consumer Healthcare Ltd / Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Zaak C-182/19)

Procestaal: Engels

Verwijzende rechter

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Pfizer Consumer Healthcare Ltd

Verwerende partij: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Prejudiciële vraag

Is uitvoeringsverordening (EU) 2016/11401 van de Commissie van 8 juli 2016 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur ongeldig voor zover zij producten die:

i.    bestaan uit een verbandachtig materiaal, dat „warmtecellen” met daarin chemicaliën bevat,

ii.    op een vergelijkbare manier werkzaam zijn als een mosterdpleister, maar extra voordelen bieden,

iii.    door middel van een exotherme chemische reactie pijn verlichten, stijfheid verminderen en weefselherstel bevorderen (zoals bevestigd in meerdere klinische testen),

iv.    zijn opgemaakt voor de verkoop in het klein, en

v.    uitdrukkelijk worden aanbevolen en verkocht voor geneeskundige doeleinden en met de belofte dat zij de hiervoor in (iii) genoemde effecten bewerkstelligen,

op basis van de chemicaliën die de stoffen of bestanddelen zijn waaraan die producten hun wezenlijk karakter ontlenen, indeelt onder GN-code 3824, en meer specifiek 3824 90 96, en niet onder GN-code 3005 (op basis van de bewoordingen van de toepasselijke posten, aantekeningen op de afdelingen of hoofdstukken, en toelichtingen overeenkomstig algemene regel 1 voor de interpretatie, op basis van de werking van algemene regel 3, onder a), voor de interpretatie, die bepaalt dat volgens de meest specifieke omschrijving moet worden ingedeeld, of anderszins)?

____________

1 PB 2016, L 189, blz. 1.