Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 26 lutego 2019 r. – Pfizer Consumer Healthcare Ltd / Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Sprawa C-182/19)

Język postępowania: angielski

Sąd odsyłający

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Pfizer Consumer Healthcare Ltd

Strona przeciwna: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Pytania prejudycjalne

Czy rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2016/11401 z dnia 8 lipca 2016 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej jest nieważne w zakresie, w jakim dokonuje klasyfikacji do kodu CN 3824, a konkretnie 3824 90 96, produktów, które:

składają się z materiału podobnego do bandaży, zawierającego „ogniwa cieplne”, w tym substancje chemiczne,

(ii)    działają w sposób podobny do kataplazmu, zapewniając jednak dodatkowe korzyści,

(iii)    poprzez egzotermiczną reakcję chemiczną łagodzą ból, zmniejszają sztywność i wspomagają gojenie się tkanek (co zostało potwierdzone w wielu badaniach klinicznych),

(iv)    są pakowane w formy lub w opakowania do sprzedaży detalicznej oraz

(v)    są wyraźnie przedstawiane i wprowadzane do obrotu jako przeznaczone do celów medycznych i wywołujące skutki określone w ppkt (iii) powyżej,

na podstawie substancji chemicznych, które nadają im ich zasadniczy charakter, a nie w pozycji 3005 [na podstawie brzmienia odpowiednich pozycji, sekcji lub uwag do działów oraz not wyjaśniających zgodnie z ogólną regułą interpretacji 1, na podstawie ogólnej reguły interpretacji 3(a), wymagającej klasyfikacji zgodnie z najbardziej szczegółowym opisem, lub na innej podstawie]?

____________

1 Dz.U. 2016, L 189, s. 1.