Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené kráľovstvo) 26. februára 2019 – Pfizer Consumer Healthcare Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(vec C-182/19)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Pfizer Consumer Healthcare Ltd

Žalovaní: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Prejudiciálne otázky

Je vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1140 z 8. júla 2016 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry1 neplatné v rozsahu, v akom zatrieďuje pod kód KN 3824, najmä 3824 90 96, výrobky, ktoré:

i)    sú zložené z materiálu podobného ovínadlu, ktorý obsahuje „tepelné terčíky“ obsahujúce chemické látky;

ii)    pôsobia podobne ako obklad, hoci majú aj dodatočné prínosy;

iii)    prostredníctvom exotermickej chemickej reakcie tlmia bolesť, znižujú stuhnutie a podporujú hojenie tkanív (čo bolo overené v mnohých klinických testoch);

iv)    dodávajú sa vo formách alebo baleniach na predaj v malom a

v)    sú výslovne prezentované a uvádzané na trh ako výrobky určené na zdravotnícke účely, ktoré vyvolávajú účinky uvedené v bode iii) vyššie,

na základe chemických látok predstavujúcich materiál alebo zložku, ktorá im dáva ich podstatný charakter, a nie pod položku 3005 [na základe znenia príslušných položiek, tried alebo poznámok ku kapitolám a vysvetliviek v rámci všeobecného pravidla na interpretáciu 1, pričom uplatnenie všeobecného pravidla na interpretáciu 3a) si vyžaduje zatriedenie v súlade s najšpecifickejším opisom, alebo inak]?

____________

1 Ú. v. EÚ L 189, 2016, s. 1.