Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Förenade kungariket) den 26 februari 2019 – Pfizer Consumer Healthcare Ltd mot Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Mål C-182/19)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parter i det nationella målet

Klagande: Pfizer Consumer Healthcare Ltd

Motpart: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Tolkningsfråga

Är kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/11401 av den 8 juli 2016 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen ogiltig, i den mån som den klassificerar enligt KN-nummer 3824, särskilt 3824 90 96, produkter som

i.    består av ett bindliknande material, som innehåller ”värmeceller”, däribland kemikalier,

ii.    fungerar på ett liknande sätt som en kataplasm, men som ger ytterligare fördelar,

iii.    genom en exoterm kemisk reaktion lindrar smärta, minskar stelhet och främjar läkning av vävnad (vilket har bekräftats i flera kliniska prövningar),

iv.    föreligger i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln, och

v.    uttryckligen presenteras och marknadsförs som att de är avsedda för medicinska ändamål och som att de medför de verkningar som har angetts i led iii ovan,

på grundval av de kemikalier som utgör det material eller den beståndsdel som ger produkterna deras huvudsakliga karaktär, och inte enligt nummer 3005 (på grundval av ordalydelsen i de relevanta numren, anmärkningarna till avdelningarna eller kapitlen, och de förklarande anmärkningarna i den allmänna tolkningsbestämmelsen 1, då tillämpningen av den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 a kräver att klassificering ska ske i enlighet med den mest specificerade varubeskrivningen, eller på annat sätt)?

____________

1 OJ 2016, L 189, s 1.