Language of document :

Жалба, подадена на 21 февруари 2019 г. от Ehab Makhlouf срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 12 декември 2018 г. по дело T-409/16, Makhlouf/Съвет

(Дело C-157/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Ehab Makhlouf (представител: E. Ruchat, адвокат)

Друга страна в производството: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

да се обяви жалбата му за допустима и основателна,

съответно, да се отмени решение от 12 декември 2018 г., постановено от Общия съд на Европейския съюз по дело T-409/16, Ehab Makhlouf/Съвет на Европейския съюз,

и да се постанови ново решение, с което

да се отмени Решение (ОВППС) 2016/850 от 27 май 2016 г.1 и последващите актове за изпълнението му, доколкото се отнасят до жалбоподателя,

да се осъди Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски по настоящото производство.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят излага три основания в подкрепа на жалбата си.

Първо основание — грешка при прилагане на правото, тъй като Общият съд е нарушил правото на жалбоподателя да бъде изслушан преди приемането на новите ограничителни мерки, закрепено в член 41 от Хартата на основните права.

Второ основание — грешка при прилагане на правото, изопачаване на фактите, тъй като той не е обърнал внимание на статиите, представени от жалбоподателя в подкрепа на жалбата му за отмяна, за да докаже, че не поддържа сирийския режим.

Трето основание — грешка при прилагане на правото, тъй като той не е приел за незаконни разпоредбите на членове 27 и 28 от Решение 2013/255/ОВППС2 , съгласно които принадлежността към семейство Al-Assad или семейство Makhlouf представлява самостоятелен критерий, обосноваващ налагането на санкция, обръщайки по този начин тежестта на доказване.

____________

1 Решение (ОВППС) 2016/850 на Съвета от 27 май 2016 година за изменение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия (ОВ L 141, 2016 г., стр. 125).

2 Решение 2013/255/ОВППС на Съвета от 31 май 2013 година относно ограничителни мерки срещу Сирия (ОВ L 147, 2013 г., стр. 14).