Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 21 februari 2019 door Ehab Makhlouf tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 12 december 2018 in zaak T-409/16, Makhlouf/Raad

(Zaak C-157/19 P)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirant: Ehab Makhlouf (vertegenwoordiger: E. Ruchat, advocaat)

Andere partij in de procedure: Raad van de Europese Unie

Conclusies

de vordering van rekwirant ontvankelijk en gegrond verklaren;

dientengevolge het arrest van 12 december 2018 van het Gerecht van de Europese Unie in zaak T-409/16, Ehab Makhlouf/Raad van de Europese Unie vernietigen;

En opnieuw uitspraak te doen als volgt:

besluit (GBVB) 2016/850 van 27 mei 20161 en de uitvoeringshandelingen daarvan nietig verklaren, voor zover zij rekwirant betreffen;

de Raad van de Europese Unie verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van zijn hogere voorziening voert rekwirant drie middelen aan:

Het eerste middel is ontleend aan een onjuiste rechtsopvatting aangezien het Gerecht het recht van rekwirant om te worden gehoord vóór de vaststelling van nieuwe beperkende maatregelen – dat is verankerd in artikel 41 van het Handvest van de grondrechten – heeft geschonden.

Het tweede middel is ontleend aan een onjuiste rechtsopvatting, een onjuiste opvatting van de feiten aangezien het Gerecht geen rekening heeft gehouden met de artikels die rekwirant ter ondersteuning van zijn beroep tot nietigverklaring had neergelegd om aan te tonen dat hij het Syrische regime niet ondersteunde.

Het derde middel is ontleend aan een onjuiste rechtsopvatting aangezien het Gerecht niet heeft geoordeeld dat de artikelen 27 en 28 van besluit 2013/255/GBVB2 , volgens welke het behoren tot de familie Al-Assad of de familie Makhlouf een autonoom criterium is dat het opleggen van een sanctie rechtvaardigt, onrechtmatig waren. Daardoor heeft het Gerecht de bewijslast omgekeerd.

____________

1 Besluit (GBVB) 2016/850 van de Raad van 27 mei 2016 houdende wijziging van besluit 2013/255/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië (PB 2016, L 141, blz. 125).

2 Besluit 2013/255/GBVB van de Raad van 31 mei 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië (PB 2013, L 147, blz. 14).