Language of document :

Odvolanie podané 21. februára 2019: Ehab Makhlouf proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 12. decembra 2019 vo veci T-409/16, Makhlouf/Rada

(vec C-157/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Ehab Makhlouf (v zastúpení: E. Ruchat, avocat)

Ďalší účastník konania: Rada Európskej únie

Návrhy

vyhlásiť odvolanie odvolateľa za prípustné a dôvodné,

v dôsledku toho zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 vo veci T-409/16, Ehab Makhlouf/Rada Európskej únie,

a rozhodujúc podľa nových právnych ustanovení:

zrušiť rozhodnutie (SZBP) 2016/850 z 27. mája 20161 a súvisiace vykonávacie akty v rozsahu, v akom sa týkajú odvolateľa,

uložiť Rade Európskej únie povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľ uvádza tri odvolacie dôvody:

Prvý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení, pretože Všeobecný súd porušil právo odvolateľa zakotvené v článku 41 Charty základných práv, a to právo byť pred prijatím nových reštriktívnych opatrení vypočutý.

Druhý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení a skreslení skutkového stavu, pretože Všeobecný súd nezohľadnil články predložené odvolateľom na podporu jeho žaloby o neplatnosť s cieľom preukázať, že nepodporuje sýrsky režim.

Tretí odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení, pretože Všeobecný súd nerozhodol, že ustanovenia 27 a 28 rozhodnutia 2013/255/SZBP2 , podľa ktorých príslušnosť k rodine Al-Assad alebo rodine Makhlouf predstavuje samostatné kritérium, ktoré odôvodňuje uloženie sankcie, sú nezákonné, čím preniesol dôkazné bremeno.

____________

1 Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/850 z 27. mája 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Ú. v. EÚ L 141, 2016, s. 125).

2 Rozhodnutie Rady 2013/255/SZBP z 31. mája 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Ú. v. EÚ L 147, 2013, s. 14).