Language of document :

Överklagande ingett den 21 februari 2019 av Ehab Makhlouf av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 12 december 2018 i mål T-409/16, Makhlouf mot rådet

(Mål C-157/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Ehab Makhlouf (ombud: E. Ruchat, avocat)

Övrig part i målet: Europeiska unionens råd

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

ta upp klagandens överklagande till sakprövning och bifalla detsamma;

ogiltigförklara den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 12 december 2018 i mål T-409/16, Ehab Makhlouf/Europeiska unionens råd;

samt förordna följande:

ogiltigförklara beslut (Gusp) 2016/850 av den 17 maj 20161 och därpå följande genomförandeåtgärder såvitt dessa avser klaganden; och

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klaganden åberopar tre grunder till stöd för sitt överklagande.

Första grunden: Tribunalen har gjort en felaktig rättstillämpning i det att den åsidosatt den rätt som klaganden hade enligt artikel 41 i stadgan om de grundläggande rättigheterna att yttra sig innan nya restriktiva åtgärder vidtogs.

Andra grunden: Tribunalen har gjort en felaktig rättstillämpning och missuppfattat sakomständigheterna i det att den underlät att beakta de artiklar som åberopats av klaganden till stöd för talan om ogiltigförklaring och till styrkande av att han inte stödde den syriska regimen.

Tredje grunden: Tribunalen har gjort en felaktig rättstillämpning i det att den inte fann bestämmelserna 27 och 28 i beslut 2013/255/Gusp2 olagliga; enligt dessa bestämmelser utgör tillhörighet till familjerna Al-Assad eller Makhlouf i sig ett autonomt kriterium som motiverar att sanktionsåtgärder vidtas. Därigenom har tribunalen även kullkastat bevisbördan.

____________

1 Rådets beslut (Gusp) 2016/850 av den 27 maj 2016 om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT L 141, s. 125).

2 Rådets beslut 2013/255/Gusp av den 31 maj 2013 om restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT L 147, s. 14).