Language of document :

Определение на Съда (шести състав) от 7 март 2019 г. (преюдициално запитване от Dioikitiko Protodikeio Patron - Гърция — XT/Elliniko Dimosio

(Дело C-689/18)1

(Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Вътрешно данъчно облагане — Забрана за дискриминация при данъчното облагане — Данък върху луксозните стоки — Автомобили — Освобождаване от данъка в зависимост от датата на първата регистрация за движение в държавата членка на данъчно облагане — Неотчитане на датата на първата регистрация за движение в друга държава членка)

Език на производството: гръцки

Запитваща юрисдикция

Dioikitiko Protodikeio Patron

Страни в главното производство

Жалбоподател: XT

Ответник: Elliniko Dimosio

Диспозитив

Член 110 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска правна уредба на държава членка като разглежданата в главното производство, съгласно която собственикът или ползвателят на автомобил за лична употреба с голям работен обем на двигателя на възраст повече от десет години, считано от датата на първата му регистрация за движение в тази държава членка, се освобождава от данък върху луксозните стоки, без да се отчита евентуална предходна регистрация за движение в друга държава членка.

____________

1 ОВ C 25, 21.1.2019 г.